Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie op de website werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, tenzij de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aangeboden informatie is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of de totale website zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is aansprakelijkheid alleen van kracht, als de auteur zich bewust is van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk uitvoerbaar zou zijn het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat hij op het moment dat de link werd toegevoegd, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s heeft kunnen identificeren Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrecht van de gelinkte pagina's heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/doorverwijzende pagina's, die zijn veranderd nadat de link is aangebracht. Deze voorwaarde geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod, geplaatste links en verwijzingen, evenals voor door derden ingevoerde informatie in door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussieforums, linklijsten, mailinglijsten en andere vormen van databanken, waarin externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, berust de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen wordt en niet bij degene, die alleen via de links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren en gebruik te maken van eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten of gebruik te maken van licentie-vrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten. Alle binnen het internet-aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Enkel de vermelding houdt niet in dat de merken niet door de wet beschermd zijn! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten, berust bij de auteur van de webpagina's. Elke reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur verboden.

Gegevensbescherming

Voor zover er binnen het internet-aanbod sprake is van de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens invoeren (e-mailadressen, namen, adressen), dan gebeurt de openbaarmaking van deze informatie door de gebruiker op uitdrukkelijke vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan, indien technisch mogelijk en binnen redelijkheid uitvoerbaar, zonder openbaarmaking van die gegevens of door het geven van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, voor toezending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van ongewenste spam-berichten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is een onderdeel van het internet-aanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel met de juridische situatie overeenkomen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.
Logo Familiencamping Poglitsch
Familiencamping Poglitsch